Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı 17.05.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

09.03.2021 tarihli 31418 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3595 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı olarak Ücretsiz İzne Ayrılma Hususundaki Sürelerin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Karar Verildi: 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her […]

SENDİKAL HAKLARIN GÜVENCESİ VE SENDİKAL HAKLARIN ENGELLENMESİ SUÇU

Sendika özgürlüğü genel olarak, çalışanlar ve işverenlerin, önceden izin almaksızın örgütlerini serbestçe kurabilme, bireysel olarak serbestçe bu örgütlere üye olabilme, tüzük ve iç düzenlemelerini özgürce yapabilme, temsilcilerini serbestçe seçebilme, yönetim ve etkinlikleri ile iş programlarını serbestçe düzenleyebilme hakkını ifade etmektedir. Bireysel sendika özgürlüğünün korunmasının üç boyutu olduğu ifade edilmektedir: Üyeler, işyeri sendika temsilcileri ve sendika […]

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF OLDUĞU İŞLER

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da Türk vatandaşı olmayan yabancıların Türkiye’de çalışabileceği işler ile bu işlerde çalışabilmek için almaları gereken çalışma izinleri düzenlenmiştir. Bununla beraber yabancılar Türkiye’de çalışabilecekleri bazı işlerde çalışma izni prosedürlerini takip etmek zorunda değildir. Çalışma izninden muaf tutulan bu işlerde çalışma izni muafiyeti belgesi alınarak yasal sınırlar çerçevesinde bir çalışma yapılabilir.  […]

ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN İŞÇİLER İÇİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Nakdi ücret desteği; Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir. Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için işçinin; 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun […]

KISA ÇALIŞMANIN HANGİ ŞARTLARDA UYGULANACAĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa Çalışma […]

UZAKTAN ÇALIŞMANIN YASAL KOŞULLARI DÜZENLENDİ

Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Uzaktan çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nda kabul edilmiş olmasına karşın uygulamada sık tercih edilmediğinden detayları hakkında bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktaydı. Ancak 2019 yılının son […]

Çalışanların Kurumsal E-Postalarının İzlenmesi Konusunda Son Anayasa Mahkemesi Kararı İşverenler İçin Hangi Hukuki Sonuçları Doğuruyor

ÇALIŞANLARIN KURUMSAL E-POSTALARININ İZLENMESİ KONUSUNDA SON ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İŞVERENLER İÇİN HANGİ HUKUKİ SONUÇLARI DOĞURUYOR? 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.01.2021 tarih ve 2018/31036 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında, banka çalışanının kurumsal e-posta hesabının işveren tarafından incelenmesini ele almaktadır. Karara konu başvuruda özetle; özel bir bankada çalışan kişinin kurumsal e-posta hesabı içeriği işveren […]

ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞANLARININ KURUMSAL E-POSTA İÇERİĞİNİN İŞVERENCE İNCELENEBİLİRLİĞİ VE YAZIŞMA İÇERİĞİNİN DİSİPLİN YAPTIRIMINA KONU EDİLEBİLMESİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Özet: 17.09.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında, iş e-posta hesabındaki yazışma içeriklerinin işverence işçinin bilgisi dışında incelenmesinin Anayasal bir hak olan özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Gerek ulusal ve uluslararası mevzuat ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları kapsamında varılan sonuca göre, işverenlerin, personellerinin temel haklarına müdahalesi için; meşru bir gerekçesi […]

ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KORUMA VE GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI

ÖZET : Esnek çalışma modellerinden biri olan ödünç iş ilişkisi, bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi, işçinin aralarında iş sözleşmesi olmayan bir başka işverenin hizmetinde çalışması olarak tanımlanmaktadır. Kendine özgü üçlü bir ilişki […]

İş Hukukunda Yıllık İzin Uygulaması

ÖZET : İşçinin işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında ücret dışında 4857 Sayılı İş Kanunu ile hak kazandığı haklarından biri de “Yıllık İzin Hakkı” dır. Böylece işçinin her yıl belirli bir süre ücreti ödenerek dinlendirilmesi suretiyle sağlığının korunması ve işgücünün yenilenmesi sağlanmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu m. 53’e göre “İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi […]