ÖZEL ŞİRKET ÇALIŞANLARININ KURUMSAL E-POSTA İÇERİĞİNİN İŞVERENCE İNCELENEBİLİRLİĞİ VE YAZIŞMA İÇERİĞİNİN DİSİPLİN YAPTIRIMINA KONU EDİLEBİLMESİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Özet: 17.09.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında, iş e-posta hesabındaki yazışma içeriklerinin işverence işçinin bilgisi dışında incelenmesinin Anayasal bir hak olan özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Gerek ulusal ve uluslararası mevzuat ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları kapsamında varılan sonuca göre, işverenlerin, personellerinin temel haklarına müdahalesi için; meşru bir gerekçesi […]

ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİNDE İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KORUMA VE GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI

ÖZET : Esnek çalışma modellerinden biri olan ödünç iş ilişkisi, bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi, işçinin aralarında iş sözleşmesi olmayan bir başka işverenin hizmetinde çalışması olarak tanımlanmaktadır. Kendine özgü üçlü bir ilişki […]

İş Hukukunda Yıllık İzin Uygulaması

ÖZET : İşçinin işyerinde çalışması sonucu emeği karşılığında ücret dışında 4857 Sayılı İş Kanunu ile hak kazandığı haklarından biri de “Yıllık İzin Hakkı” dır. Böylece işçinin her yıl belirli bir süre ücreti ödenerek dinlendirilmesi suretiyle sağlığının korunması ve işgücünün yenilenmesi sağlanmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu m. 53’e göre “İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi […]

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve İşverence Tek Taraflı Ücretsiz İzin Kullandırma Hakkı 2 Ay Uzatıldı.

27.10.2020 tarihli 31287 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi, Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı olarak Ücretsiz İzne Ayrılma Hususundaki Sürelerin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Karar Verildi: 1- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı: 7226 […]

ZORLAYICI NEDEN – ZORUNLU NEDEN KAVRAMLARI

Özet: Türk İş Hukuku’nda “zorlayıcı neden” ve “zorunlu neden” kavramları zaman zaman birbirleri yerine kullanılan ancak birbirleriyle tam olarak aynı anlama gelmeyen kavramlardır. Nitekim zorunlu nedenler, zorlayıcı nedenler ve umulmayan halleri de kapsayan ve bunların kapsamına girmeyen bir takım olay veya olguları da içermekte olup, daha üst bir kavramdır. Bu çalışmamızda zorlayıcı neden ve zorunlu […]

YILLIK 270 SAATİ AŞAN SÜREYLE YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VERİR Mİ?

4857 Sayılı İş Kanunu m. 41’e göre işverenler tarafından, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yaptırılabilecektir. 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İşçiye fazla çalışma yaptırılabilmesi için mutlaka işçinin onayının alınması gerekmektedir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma için bu […]

UZAKTAN ÇALIŞMA KAVRAMI VE UYGULAMASI

Özet: İlk olarak 06.05.2016 tarihinde İş Kanunu’nun 14. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile kanunumuza giren “Uzaktan Çalışma”; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. Uzaktan çalışmanın unsurları; iş görme ediminin yerine getirilmesi […]

İŞYERİNDE SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLEBİLİR Mİ

İŞYERİNDE SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLEBİLİR Mİ? Hangi durumlarda işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarılabileceği 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesinde belirtilmiştir. Maddenin söz konusu bendinde işverene haklı fesih yetkisi veren “Ahlak ve İyi niyet Kurallarına uymayan haller ve benzerleri” düzenlenmiştir. Madde bentleri arasında “Sigara İçmek” sayılmamaktadır. Ancak maddede böyle […]

İŞ HUKUKUNDA CEZAİ ŞART

ÖZET: Cezai şart, asıl borç olarak nitelendirilen bir borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde alacaklının borçluya ifa etmekle yükümlü olduğu edim (yapma) borcudur. Cezai şartın sözleşmelerde düzenlenebilmesi konusunda, genel işlem şartları ve irade sakatlığı halleri saklı olmak kaydıyla, uygulama güçlüğü yaratacak hukuki bir geçerlilik şartı da getirilmemiş olduğundan, iş sözleşmelerinde cezai şart […]

Kısa Çalışma Ödeneği, İşverence Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı Ücretsiz İzin Kullandırma Hakkı 2 Ay Süre İle Uzatıldı

31.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 04.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi, Fesih Yasağı ile İşverence Tek Taraflı olarak Ücretsiz İzne Ayrılma Hususundaki Sürelerin 2 Ay Süreyle Uzatılmasına Karar Verildi: 1- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı: 7226 Sayılı Bazı […]